Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οι ποινές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για γηροκομεία και μονάδες φροντίδας αναπήρων

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τους αρμόδιους επιχειρηματίεςι των ειδικών μονάδων υγείας, προβλέπονται οι εξής κυρώσεις:

Δημόσιος Τομέας: Για τον εργαζόμενο : ειδικό διοικητικό μέτρο αναστολής καθηκόντων (μη καταβολή αποδοχών) με απόφαση του επικεφαλής του Φορέα.
Άρση αναστολής μετά την πάροδο 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

Ιδιωτικός Τομέας: Για τον εργαζόμενο: Ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας.

Για τον εργοδότη: Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των οικείων διατάξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
α) 10.000 € για κάθε παράβαση και έως 50.000€ και
β) σε περίπτωση υποτροπής που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο 20.000€ για κάθε παράβαση και έως 200.000€.

Πολυμέσα