Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024  00:21:14

Η πτώτη συνεχίζεται σε όλες τις κατηγορίες, στην Αττική και στην Περιφέρεια. Πως έκλεισε το 2015. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται μεγάλη πτώση.

-Εκατομμύρια φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές τόσο προς τις τράπεζες όσο και προς την Εφορία, τους Δήμους ή και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν το σύνολο των οφειλών τους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010, πιο γνωστού ως «νόμου Κατσέλη». Αναλυτικά όλη η εγκύκλιος.

Συγκεκριμένα οι οφειλέτες αυτοί που βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας γνωρίζουν μια μικρή ανακούφιση.

Μπορούν δηλαδή να υπαγάγουν στο νόμο αυτό και τα χρέη τους προς τον δημόσιο τομέα και να επιτύχουν μερική ή ολική διαγραφή τους καθώς και εξόφληση του εναπομένοντος υπολοίπου σε χρονική περίοδο τριών ετών, εφόσον αποδείξουν στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο ότι λόγω ανεπάρκειας εισοδημάτων και έλλειψης ρευστότητας αδυνατούν να πληρώσουν όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Στην περίπτωση αυτή αποκτούν το δικαίωμα προστασίας από όλα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης που μπορούν να λάβουν σε βάρος της περιουσίας και των πενιχρών εισοδημάτων τους το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα ασφαλιστικά ταμεία, ακόμη δε και να γλιτώσουν από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύριες κατοικίες.

Τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τις συνέπειες υπαγωγής των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα ασφαλιστικά ταμεία στον «νόμο Κατσέλη» περιγράφει αναλυτικά εγκύκλιος που εξέδωσε και απέστειλε πρόσφατα σε όλες τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής. Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα διευκρινίζονται στην εγκύκλιο του κ. Πιτσιλή:

1) Για να ρυθμιστούν με τις ευνοϊκές διατάξεις του ν. 3869/2010 ή «νόμου Κατσέλη» ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει:

α) Ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης (ο αιτών) να είναι φυσικό πρόσωπο, χωρίς πτωχευτική ικανότητα. Δηλαδή τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να έχει την ιδιότητα του εμπόρου. Δεν θεωρείται ότι έχουν εμπορική ιδιότητα και άρα μπορούν να υπαχθούν όσοι οφειλέτες είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, συμβολαιογράφοι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, εκπαιδευτές κ.λπ. και δεν ασκούν εμπορική-επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης μπορούν να υπαχθούν και όσοι ασκούν «μικρεμπορία» με την έννοια ότι, αν και διενεργούν εμπορικές πράξεις, από τις οποίες αποκομίζουν κέρδος, αυτό αποτελεί περισσότερο αμοιβή της προσωπικής εργασίας τους και όχι αποτέλεσμα κερδοσκοπικών συνδυασμών βάσει επενδυμένου κεφαλαίου και ανάληψης κινδύνου (ενδεικτικά μικροπωλητές, μικροτεχνίτες κ.λπ.).

β) Ο αιτών να έχει «μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών». Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει όχι μόνο στις περιπτώσεις που έχει παύσει η εξυπηρέτηση κάθε χρέους από τον οφειλέτη, αλλά και σε περιπτώσεις που ο οφειλέτης εξακολουθεί μεν να εκπληρώνει κάποιες χρηματικές υποχρεώσεις του, προκύπτει όμως αδυναμία πληρωμής για ουσιώδες τμήμα των χρεών του. Επομένως, η εξυπηρέτηση κάποιων οφειλών δεν αρκεί για να άρει τη γενικότητα της «αδυναμίας πληρωμών». Επίσης, η αδυναμία πληρωμής προϋποθέτει έλλειψη ρευστότητας, όχι απαραίτητα έλλειψη περιουσιακών στοιχείων.

γ) Οι οφειλές του αιτούντος προς φορείς του δημόσιου τομέα (οφειλές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση κατά τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον Κ.Ε.Δ.Ε. και τον Τελωνειακό Κώδικα, οφειλές προς Ο.Τ.Α., ασφαλιστικές εισφορές προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης) να μην αποτελούν το σύνολο των χρεών του και να υποβάλλονται σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010 από κοινού με τις οφειλές του προς ιδιώτες πιστωτές.

2) Στη διαδικασία συλλογικής διευθέτησης οφειλών του ν. 3869/2010 ή «νόμου Κατσέλη» δεν επιτρέπεται να ενταχθούν οφειλές που:
- δημιουργήθηκαν από αδίκημα που τελέσθηκε από τον οφειλέτη με δόλο ή βαρεία αμέλεια,
- συνίστανται σε διοικητικά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές
- αφορούν στην υποχρέωση διατροφής συζύγου ή ανήλικου τέκνου.

3) Παρέχεται στον οφειλέτη η δυνατότητα να εντάξει στην αίτησή του οφειλές που έχουν γεννηθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης και βεβαιώνονται στη Φορολογική Διοίκηση μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του ν. 3869/2010 ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, εφόσον οι υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και διοικητικών αρχών και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί.

4) Ο οφειλέτης μπορεί να εντάξει στην αίτησή του ακόμη και βεβαιωμένες οφειλές του στη Φορολογική Διοίκηση οι οποίες κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης είναι ήδη ενταγμένες σε ισχύουσα ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, κατά τις κείμενες διατάξεις (π.χ. στην «πάγια ρύθμιση» των 12 μηνιαίων δόσεων κ.λπ.), ή οφειλές που τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου.

5) Για περιπτώσεις οφειλών μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ και υπό τις προϋποθέσεις ότι ο οφειλέτης έχει μηδενικά εισοδήματα, δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία και οι καταθέσεις του στις τράπεζες δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των 1.000 ευρώ, προβλέπεται ταχεία διαδικασία διευθέτησης οφειλών. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, ο Ειρηνοδίκης δύναται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και εφόσον οι πιστωτές δεν αμφισβητούν τη συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων, να διατάξει την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του και εν συνεχεία μετά την πάροδο 18 μηνών την πλήρη διαγραφή των οφειλών του.

6) Η αίτηση του οφειλέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει:

α) περιγραφή της περιουσιακής κατάστασης του αιτούντος και της συζύγου του και των πάσης φύσεως εισοδημάτων τους,
β) κατάσταση των πιστωτών του αιτούντος και των οφειλών του, όχι μόνο αυτών που ζητά να ρυθμίσει αλλά και των τυχόν εξαιρουμένων καθώς και των δυνητικά υπαγομένων, τις οποίες ο αιτών τυχόν επέλεξε να μην εντάξει στη διαδικασία του ν. 3869/2010.
γ) αναφορά σε τυχόν μεταβίβαση από τον οφειλέτη εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης.
δ) το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος, το οποίο πρέπει να «λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών, την περιουσία, τα εισοδήματα και τις δαπάνες διαβίωσης του ιδίου του οφειλέτη και της οικογενείας του και την προστασία της κύριας κατοικίας του». Το σχέδιο αυτό μπορεί να έχει δύο σκέλη ή να είναι ενιαίο. Στην πρώτη περίπτωση υποβάλλονται από τον αιτούντα δύο διαφορετικού περιεχομένου προτάσεις ρύθμισης οφειλών, η μία ως πρόταση προς τους πιστωτές για συμβιβασμό και η άλλη ως πρόταση δικαστικής ρύθμισης οφειλών, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμβιβασμός. Στη δεύτερη περίπτωση η πρόταση είναι ενιαία και υποβάλλεται με αίτημα δικαστικού συμβιβασμού και, σε περίπτωση αποτυχίας του, με αίτημα δικαστικής ρύθμισης. Σε περίπτωση δικαστικής ρύθμισης των οφειλών, το σχέδιο δεν είναι δεσμευτικό για το δικαστή, ο οποίος μπορεί να ορίσει μικρότερες ή μεγαλύτερες μηνιαίες καταβολές από τις προτεινόμενες, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο νόμος. Σχέδιο διευέτησης οφειλών δεν υποβάλλεται σε περίπτωση υπαγωγής στη διαδικασία ταχείας διευθέτησης οφειλών μέχρι 20.000 ευρώ
ε) τα αιτήματα που υποβάλλονται από τον οφειλέτη ενώπιον του δικαστηρίου, όπως:
ι) αίτημα για συμβιβασμό με τους πιστωτές, που θα επικυρωθεί από το δικαστήριο, σε περίπτωση δε αποτυχίας του συμβιβασμού,
ιι) αίτημα για δικαστική ρύθμιση των οφειλών του αιτούντος,
ιιι) αίτημα για εξαίρεση του ακινήτου του οφειλέτη που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του από την εκποίηση της περιουσίας του, η οποία θα διαταχθεί από το δικαστήριο προς ικανοποίηση των πιστωτών, παράλληλα με τη δικαστική ρύθμιση των απαιτήσεών τους,

ιν) αίτημα για προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης έως τη συζήτηση της κύριας αίτησης, δηλαδή των προηγούμενων δύο αιτημάτων, με την έκδοση προσωρινής διαταγής.

7) Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που αφορούν την περιουσία και τα εισοδήματα του οφειλέτη και της συζύγου του, τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους καθώς και από έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή του όσον αφορά την ορθότητα του περιεχομένου της αίτησης. Όσον αφορά ειδικά τις βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές του αιτούντος, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σχετική αναλυτική κατάσταση οφειλών, που χορηγείται από τη Φορολογική Διοίκηση στον οφειλέτη.

8) Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, το οποίο εξετάζει την επάρκεια και την ορθότητά της και εφόσον δεν διαπιστώσει ελλείψεις την εισάγει προς συζήτηση προσδιορίζοντας την ημερομηνία επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού ή της συζήτησης για έκδοση προσωρινής διαταγής και την ημερομηνία συζήτησης της κύριας αίτησης.

Εάν οι πιστωτές συναινέσουν στο σχέδιο ρύθμισης των οφειλών που ο οφειλέτης προτείνει στην αίτηση του, επέρχεται προδικαστικός συμβιβασμός που επικυρώνεται δικαστικά.


Εάν δεν επιτευχθεί προδικαστικός συμβιβασμός και επικύρωση αυτού, ο Ειρηνοδίκης εκδίδει προσωρινή διαταγή, με περιεχόμενο την αναστολή καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του οφειλέτη καθώς επίσης και τον καθορισμό ποσού των μηνιαίων καταβολών/δόσεων που υποχρεούται ο οφειλέτης να καταβάλλει στους πιστωτές του μέχρι τη συζήτηση της κύριας αίτησης.


Εάν δεν εκδοθεί προσωρινή διαταγή, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας (αναστολή καταδιωκτικών μέτρων).

9) Παρέχεται η δυνατότητα σε πιστωτές και οφειλέτη να διευθετήσουν συμβιβαστικά τις οφειλές και να έρθουν σε συμφωνία χωρίς δικαστική ρύθμιση, οποτεδήποτε στο χρονικό διάστημα από την έναρξη της διαδικασίας έως και τη συζήτηση της κύριας αίτησης. Στην περίπτωση αυτή η συμφωνία εισάγεται στο δικαστήριο προς επικύρωση.

10) Εάν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός, ο Ειρηνοδίκης, κατά τη συζήτηση της αίτησης, αποφασίζει για τον τρόπο διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος ή απορρίπτει την αίτηση. Στη δικαστική απόφαση ορίζεται το ύψος των μηνιαίων δόσεων και, εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, ορίζεται εκκαθαριστής με έργο τη διαχείριση της περιουσίας του οφειλέτη και την πρόσφορη εκποίησή της, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πιστωτές.

11) Με την οριστική δικαστική απόφαση που κάνει δεκτή, εν όλω ή εν μέρει, την κύρια αίτηση του οφειλέτη, διατάσσεται η καταβολή στους πιστωτές, για χρονικό διάστημα τριών ετών, μηνιαίων δόσεων, για τον προσδιορισμό του ύψους των οποίων λαμβάνεται υπόψη από τον Ειρηνοδίκη η ανάγκη κάλυψης των ευλόγων δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του. Οι εν λόγω καταβολές γίνονται συμμέτρως προς τους πιστωτές, δηλαδή σε κάθε δόση η οφειλή προς κάθε πιστωτή μετέχει κατά το ποσοστό συμμετοχής της στο σύνολο των οφειλών.

Στο συνολικό χρονικό διάστημα των τριών ετών συνυπολογίζονται και οι καταβολές που έχουν γίνει από τον οφειλέτη από την κατάθεση της αίτησης έως την έκδοση της οριστικής απόφασης.

12) Επίσης με την οριστική δικαστική απόφαση:

- Ορίζεται εκκαθαριστής και καθορίζονται τα καθήκοντα αυτού ως προς τη διαχείριση ή/και εκποίηση της περιουσίας του οφειλέτη.

- Διατάσσεται η εκποίηση ή εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη για την ικανοποίηση των πιστωτών. Σε περίπτωση διαταγής εκποίησης, ορίζεται και ο τρόπος της εκποίησης.

- Εξαιρείται από την εκποίηση η κύρια κατοικία του οφειλέτη και διατάσσεται η καταβολή δόσεων για χρονικό διάστημα έως είκοσι ετών, ή κατ' εξαίρεση, έως τριάντα πέντε ετών, για την προστασία αυτής.

13) Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικές συνθήκες, όπως χρόνια ανεργία, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών του οφειλέτη ή άλλοι λόγοι ανάλογης βαρύτητας, το Ειρηνοδικείο μπορεί να προσδιορίσει πολύ χαμηλές ή ακόμα και μηδενικές καταβολές. Στις περιπτώσεις αυτές με τη δικαστική απόφαση μπορεί να ορίζεται νέα δικάσιμος για τον επαναπροσδιορισμό του ύψους των δόσεων.

14) Η κανονική εκτέλεση από τον αιτούντα οφειλέτη των υποχρεώσεών του που επιβλήθηκαν με τη δικαστική απόφαση, δηλαδή η συμμόρφωση προς την υποχρέωση σύμμετρων καταβολών προς τους πιστωτές για χρονικό διάστημα τριών ετών, στο οποίο συνυπολογίζονται και οι καταβολές που έγιναν από την κατάθεση της αίτησης έως την έκδοση της οριστικής απόφασης, συνεπάγεται την απαλλαγή του οφειλέτη από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των οφειλών που εντάχθηκαν στη ρύθμιση. Την απαλλαγή από το υπόλοιπο οφειλών πιστοποιεί το δικαστήριο μετά από αίτηση του οφειλέτη που κοινοποιείται στους πιστωτές.

Βαρύς ο λογαριασμός για τα μεσαία εισοδήματα, αν μεσαία τάξη είναι πλέον τα 1.500 ευρώ ως εισόδημα, μισθός, σύνταξη. Σώφρων ο κ.Τσακαλώτος αποφεύγει τις συνεχείς δηλώσεις, όπως μέχρι πρόσφατα έκανε ο κ. Αλεξιάδης.

-Ολη η εγκύκλιος της Τράπεζας της Ελλάδος για τα 500ευρα- Πώς θα κρατούνται αναλυτικά στοιχεία για κάθε κάτοχο ή πελάτη του ακριβότερου χαρτονομίσματος.

Από καιρό τώρα όπως είχε αποκαλύψει το NonpaperNews, το 500ευρο είχε κατηγορηθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι έχει μεταβληθεί σε εργαλείο κρυφού πλουτισμού και πολλών εγκληματικών δραστηριοτήτων. Τα πρώτα μέτρα περιορισμού και ελέγχου δεν άργησαν να έρθουν.

Νέοι, αυστηροί κανόνες για το «σπάσιμο» στα γκισέ των τραπεζών των 500ευρων, καθορίζει η εγκύκλιος της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία δίνει οδηγίες στους τραπεζικούς για το τι πρέπει να κάνουν με τους πελάτες τους.

Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό υπήρξε μεγάλη κινητικότητα στα γκισέ, έπειτα από τις φήμες ότι η ΕΚΤ σχεδιάζει να αποσύρει το χαρτονόμισμα λαμβάνοντας μέτρα για την καταπολέμηση της διακίνησης «μαύρου» χρήματος.

Πολλοί έσπευσαν να ανταλλάξουν το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ με μικρότερα και μάλιστα υπήρξαν καταγγελίες ότι οι τράπεζες παίρνουν προμήθεια 5 ευρώ.

Η εγκύκλιος της ΤτΕ αναφέρει ότι οι τράπεζες υποχρεούνται να αθροίζουν το σύνολο των πράξεων ανταλλαγής τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ ανά πελάτη φυσικό πρόσωπο μηχανογραφικά και να τις συνεκτιμούν με άλλες συναλλαγές του με χαρτονομίσματα της ίδιας ονομαστικής αξίας, καθώς και με τις λοιπές συναλλαγές του. Αντίστοιχα υποχρεούνται να παρακολουθούν και τις υπόλοιπες συναλλαγές πελατών τους που εκτελούνται με τραπεζογραμμάτια που προσκομίζουν, όπως η κατάθεση σε λογαριασμό των ιδίων ή τρίτων, διασταυρώνοντας τις σχετικές κινήσεις με το οικονομικό και συναλλαγματικό προφίλ του εκάστοτε πελάτη.

Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι αν κάποιος πάει να καταθέσει χρήματα στον λογαριασμό του ή σε λογαριασμούς τρίτων ταυτοποιείται. Είτε καταθέσει 500 ευρώ είτε λιγότερα δίνει στοιχεία, δηλαδή ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο κ.λπ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει, ωστόσο, τι γίνεται με τις άλλες συναλλαγές. Αν π.χ. πάει κάποιος σε καταστήματα λιανικών πωλήσεων, σε σούπερ μάρκετ ή σε μαγαζιά με ρούχα και παπούτσια και θελήσει να πληρώσει με 500 ευρώ τι θα γίνει; Θα απορρίψει ο καταστηματάρχης το χαρτονόμισμα; Προφανώς όχι καθώς είναι υποχρεωμένος να πάρει τα χρήματα, εφόσον βεβαίως είναι γνήσιο.

Όμως, κανείς στο ταμείο δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει ονοματεπώνυμο ή άλλα στοιχεία του αγοραστή, εκτός κι αν υπάρξει σχετική εγκύκλιος γι' αυτό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ δεν πρόκειται να καταργηθεί και να χάσουν την περιουσία τους όσοι το έχουν. Αλλά θα «μαζεύεται» σταδιακά και θα αποσυρθεί από τις κεντρικές τράπεζες.

Φαίνεται, πάντως, ότι υπάρχει μεγάλος θησαυρός σε 500 ευρώ στις θυρίδες ή στα στρώματα και πολλοί είναι ανήσυχοι για το τι θα γίνει.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΓΚΛΙΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜA

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Α.Π.:197

Αθήνα, 11.3.2016

ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς:

Πιστωτικά ιδρύματα που αποδέχονται καταθέσεις από το κοινό

Θέμα: Ανταλλαγή τραπεζογραμματίων αξίας 500 ευρώ και εκτέλεση συναλλαγών με αυτά

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε συνέχεια και της Απόφασης του Συμβουλίου Υπουργών της 12/2/2016 να καλέσει την Επιτροπή να διαβουλευθεί με την ΕΚΤ προκειμένου να εξετασθεί η λήψη μέτρων για τα υψηλής ονομαστικής αξίας χαρτονομίσματα και ιδιαίτερα αυτού των 500 ευρώ, ενόψει των στοιχείων που προέκυψαν από σχετική έρευνα της Europol και του σχεδίου δράσης της Επιτροπής που ακολούθως δημοσιεύθηκε, παρατηρείται αυξημένη ζήτηση εκ μέρους του συναλλακτικού κοινού για την ανταλλαγή, μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, τραπεζογραμματίων της αξίας αυτής τα οποία οι συναλλασσόμενοι είχαν ενδεχομένως συγκεντρώσει κατά το πρόσφατο παρελθόν, σε άλλα μικρότερης αξίας. Το φαινόμενο αυτό συνεχίζεται παρά το ότι ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί για την παύση έκδοσης του τραπεζογραμματίου των 500 ευρώ αλλά και του ότι και αν ακόμη ληφθεί στο μέλλον τέτοια απόφαση θα δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για την ανταλλαγή των τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ με άλλα μικρότερης ονομαστικής αξίας από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Ενόψει της κατάστασης αυτής επισημαίνουμε με την παρούσα ότι τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη για την πρόληψη και αποτροπή της χρήσης του τραπεζικού συστήματος για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω και των πράξεων ανταλλαγής των εν λόγω τραπεζογραμματίων.

Ειδικότερα, τα πιστωτικά ιδρύματα, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 12-14 και 17-19 του Ν. 3691/2008 και των παρ. 1.2 και 1.3 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πολιτικής τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όταν προβαίνουν σε πράξεις ανταλλαγής τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ με χαρτονομίσματα μικρότερης αξίας ή αποδοχής αυτών ως μετρητών για τη διενέργεια συναλλαγών καλούνται να τηρούν τα ακόλουθα:

1.Να παρέχουν την υπηρεσία της ανταλλαγής τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ αποκλειστικά σε πελάτες τους και προκειμένου περί φυσικών προσώπων σε δικαιούχους καταθετικού λογαριασμού στο πιστωτικό ίδρυμα, υφισταμένου ή ανοιχθησομένου, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων για τον περιορισμό της ανάληψης μετρητών και της μεταφοράς κεφαλαίων.

2.Μέσω κατάλληλων διαδικασιών και μέτρων που λαμβάνουν, να καταγράφουν και να καταχωρούν μηχανογραφικά κάθε πράξη ανταλλαγής τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ με άλλα μικρότερης αξίας.

3. Να αθροίζουν το σύνολο των πράξεων ανταλλαγής τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ ανά πελάτη-φυσικό πρόσωπο μηχανογραφικά και να τις συνεκτιμούν με άλλες συναλλαγές του με χαρτονομίσματα της εν λόγω ονομαστικής αξίας καθώς και με τις λοιπές συναλλαγές του κατά την εφαρμογή των μέτρων επιμέλειας που αναφέρονται ιδίως στις παραγράφους 5.4, εδάφ. (ν), (νί) και (νiiϊ), 5.16 (Συναλλαγές με μετρητά) καθώς και 8.1 και 8.2 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/17.3.2009, όπως ισχύει.

4.Στο πλαίσιο και των προαναφερόμενων μέτρων δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζουν, αναλόγως και του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ, να παρακολουθούν και τις λοιπές συναλλαγές πελατών τους που εκτελούνται με προσκομιζόμενα τραπεζογραμμάτια των 500 ευρώ, όπως, κατάθεση σε λογαριασμό των ιδίων ή τρίτων, αίτηση διενέργειας πληρωμής ή μεταφοράς πίστωσης κλπ., εν αναφορά και προς το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του εκάστοτε πελάτη.

Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν κατά την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων υψηλής ονομαστικής αξίας με άλλα, μικρότερης αξίας, να συμμορφώνονται πλήρως προς τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή της ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 περί της ενημέρωσης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

Θεμιστοκλής Αντωνίου

Αναπλ. Διευθυντής

Ποιός παρακολουθεί πλέον το Χρηματιστήριο Αθηνών; Είναι ένα οικονομικό πτώμα, με συνεχείς απώλειες μετοχών και με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 550 μονάδων.

Αυτοί μας διαβεβαίωναν όλες τις προηγούμενες ημέρες ότι έχουν συμφωνηθεί τα περισσότερα κρίσιμα σημεία με τους Θεσμούς (Τρόϊκα). Ότι όλα τελειώνουν τέλος Μαρτίου, πριν το Πάσχα των Καθολικών, ότι έρχεται η πρώτη δόση και η νέα συμφωνία για το Δημόσιο χρέος. Κουβέντες επιπόλαιες.

Κατάντια στα δημόσια οικονομικά. Τόσο κρίσιμη, τόσο μεγάλη ώστε να μπαίνει το πλαφόν του πλούσιου συνταξιούχου στα 1200-1500 ευρώ. Και επιπλέον να προβληματίζονται στο Μέγαρο εάν οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις (από λεφτά των ιδίων των εργαζομένων) θα περικοπούν στα 150 ευρώ το μήνα ή από τα 120 ευρώ το μήνα.

-Σοκ από τις δηλώσεις του αρμόδιου για τα φορολογικά των Ελλήνων και τα νέα τους βάρη.

Η αβάσταχτη ελαφρότητα ενός υπουργού για τις νέες περικοπές και φορολογήσεις.

«Βεβαίως και θα υπάρχει για τα εισοδήματα του 2016 επιβάρυνση, αλλά θα είναι δίκαιη και αναλογική και από ένα ύψος εισοδήματος και πάνω», διαβεβαίωσε για άλλη μια φορά ο κ. Αλεξιάδης. Διαβεβαίωση, που έδινε στο παρελθόν και για τον ΕΝΦΙΑ.

Με ειλικρίνεια που σοκάρει, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης παραδέχθηκε στη Βουλή ότι η φορομπηχτική πολιτική όχι απλώς θα συνεχιστεί αλλά θα φτάσει σε ιστορικά υψηλά. Αν δεν αποτελεί κυνική ομολογία μπορεί να είναι ακόμα ένα γλωσσικό ολίσθημα... Σε κάθε περίπτωση η φράση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, αρμόδιου για θέματα φορολογίας Τρύφωνα Αλεξιάδη στην Βουλή ότι «τελείωσαν τα άσχημα, έρχονται τα χειρότερα θα έβαζα τίτλο στην φορολογική ιστορία της χώρας» έρχεται να επιβεβαιώσει πλήρως τις πληροφορίες που μιλούν για νέα φορολογική καταιγίδα.

«Σε ό,τι αφορά τον τίτλο που είπατε εγώ από τα 56 μου χρόνια ασχολούμαι τα 36 με ζητήματα φορολογίας. Αυτό που θα έβαζα σαν τίτλο στην φορολογική ιστορία της χώρας είναι: Τελείωσαν τα άσχημα, έρχονται τα χειρότερα» είπε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης.

Ο ίδιος ο κ. Αλεξιάδης τόνισε άλλωστε ότι «βεβαίως και θα υπάρχει -για τα εισοδήματα του 2016- επιβάρυνση αλλά θα είναι δίκαιη και αναλογική και από ένα ύψος εισοδήματος και πάνω», απέφυγε ωστόσο να αναφέρει αριθμούς. Νωρίτερα πάντως, ο αναπληρωτής υπουργός έδωσε μια τάξη μεγέθους για το τι θεωρεί η κυβέρνηση ως υψηλό εισόδημα, υποστηρίζοντας ότι μισθοί των 1.500 και 2.000 ευρώ δεν υπάρχουν στο δημόσιο τομέα και πως δύσκολα πλέον εντοπίζονται και στον ιδιωτικό.

«Αυτή την στιγμή συζητούμε με τους Θεσμούς νέες φορολογικές ρυθμίσεις για τα εισοδήματα του 2016 που εντάσσονται στο πλαίσιο της συμφωνίας του Αυγούστου. Ακούω κάθε μέρα στα ΜΜΕ για εισοδήματα και επιβαρύνσεις. Όμως, καταλαβαίνουμε όλοι τι έλεγαν τα ίδια ΜΜΕ τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε βάρβαρες φορολογικές επιβαρύνσεις και περικοπή συνταξιοδοτικών επιδομάτων. Και ειναι υποκρισία να λένε τώρα τι θα γίνει με τους μισθούς των 1.500 και 2000 ευρώ. Βεβαίως είναι σημαντικοί αυτοί οι μισθοί αλλά δεν βλέπομαι πουθενά στον Δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα να υπάρχουν αυτοί οι μισθοί. Ξέρετε εσείς κανέναν με μισθό 2.000 ευρώ;» είπε για να προσθέσει αμέσως μετά «Βεβαίως θα υπάρξει επιβάρυνση για τα εισοδήματα του 2016, θα είναι όμως δίκαιη και αναλογική και από ένα ύψος και άνω» είπε ο κ. Αλεξιάδης.

«Ξεκινάμε την επόμενη εβδομάδα την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, μόλις πάρει ΦΕΚ ο νόμος ξεκινάμε την υποβολή φορολογικών δηλώσεων» επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών και πρόσθεσε: «Ξεκινάμε άμεσα για να τελειώσουμε γρήγορα και να σπάσουμε τις φορολογικές υποχρεώσεις σε πάρα πολλούς μήνες».

«Για τα εισοδήματα του 2015 δεν έχουμε κανένα νέο φόρο» διαβεβαίωσε ο κ. Αλεξιάδης.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις του οικονομικού επιτελείου με τους δανειστές, ο Τρύφων Αλεξιάδης διευκρίνισε ότι οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις αφορούν τα εισοδήματα του 2016. «Αυτά συζητάμε και προσπαθούμε να γίνουν όσο το δυνατόν πιο δίκαια και αναλογικά» υποστήριξε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών. Με βεβαιότητα ότι θα περιλαμβάνουν νέες περικοπές και επιβαρύνσεις.

Σελίδα 240 από 243
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline